Articles of association

§ 1 Bolagets firma är ObservitAB (publ.).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

§ 3 Föremalet för Bolagets verksamhet är att utveckla och driva tjänster inom området kommunikation med digital information för privat- och företagsmarknad samt därmed förenligverksamhet. Bolagets verksamhet ska även beståi att äga dotterbolag.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktierskall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

§ 6 Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter och högst 5 suppleanter.

$ 7 Bolaget ska ha 1-2 revisorer och högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningarsamt på bolagets hemsida. Samtidigtsom kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinariebolagsstämma samt kallelsetill extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdastidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 På årsstämmaskall följande ärendenförekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av eneller tvåjusteringsmän

4. Prövning om stämmanblivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkningochkoncernbalansräkning
b. Dispositioner avseende bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

9. Val av styrelse samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

10. Annat ärende, som ankommer pa bolagsstämman enligtaktiebolagslagen eller bolagsordningen.

$ 10 Föranmälan till bolagsstämma. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infallatidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägarefar medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt som anges ovan.

§ 11 Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari till 31 december.

§ 12 Bolagetsaktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.