The Share

Observit har endast en typ av aktie. Varje aktie representerar en röst per aktie vid årsstämman. Varje aktieägare har rätt att vid årsstämman rösta för det totala antalet aktier som aktieägaren innehar eller företräder. Alla aktieägare har lika rätt att köpa aktier vid emission av nya aktier om inte årsstämman, styrelsen eller beslut fattat på årsstämman beslutar annat.

Alla aktieägare har lika rätt till bolagets tillgångar, vinst och eventuella likvidationsöverskott. Bolaget har ingen fast utdelningspolicy. Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat och bolagets finansiella ställning.

Marknad och handel

Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kort namn: OBSE

ISIN-kod: SE0017911704.

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av alla samma regler som emittenter på en reglerad marknad, enligt definitionen i EU-lagstiftning (såsom implementerad i nationell lag). Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Respektive Nasdaq-börs godkänner ansökan om upptagande till handel.

Nedan listas de tio (10) största aktieägarna i Bolaget per 28 mars 2024.

AktieägareAndelProcentuell andel rösträtt (%)Procentuell andel av aktiekapital (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension108 353 16519,72%19,72%
SpectrumOne AB91 789 98616,71%16,71%
Vildmarksstugor i Norrland AB57 069 02010,39%10,39%
BO Intressenter AB35 470 9696,46%6,46%
Gavin Urtel13 312 2022,42%2,42%
AB Hellms11 089 4892,02%2,02%
Crafoord Capital Partners AB10 089 7891,84%1,84%
SEB Life International9 936 5931,81%1,81%
Peter Gahnberg7 000 0001,27%1,27%
Nordnet Pensionsförsäkring AB5 141 7290,94%0,94%
Övriga (C:a 7 500 st)200 091 28136,42%36,42%
Totalt549 344 133100,00%100,00%

Bolagsstämman i Observit beslutade den 20 december 2021 att emittera sammanlagt 37 500 000 teckningsoptioner som en del av ett incitamentsprogram, varvid 30 000 000 teckningsoptioner riktades till management och övriga anställda och resterande 7 500 000 teckningsoptioner till styrelsen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,3 kr per aktie under perioden 1 juni 2023 till 30 juni 2023. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i Observit öka med högst 41 250 kronor. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner etc.

 Bolagsstämman i Observit beslutade den 2 maj 2023 att emittera sammanlagt 7 500 000 teckningsoptioner som en del av ett incitamentsprogram till styrelsen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,3 kr per aktie under perioden 30 maj 2023 till 30 juni 2023. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i Observit öka med högst 8 250 kronor. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner etc.

 Samtliga teckningsoptioner ovan har tecknats och i samband med detta erlagt en premie beräknat enligt Black & Scholes. Av de sammanlagt 45 000 000 teckningsoptionerna har 15 000 000 tecknats av styrelsen och övriga av management och andra anställda. Teckningsoptionerna har förberetts, beslutats och implementerats i enlighet med gällande Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram samt god sed på aktiemarknaden förutom vad gäller tidslängden på programmet som understiger tre år.